http://studio-tewhid.do.am/ posjetite našu novu web stranicu
  Svojstva Meleka
 

 

Svojstva meleka

 

Da li ste znali... 

...da li se meleci međusobno razlikuju, da li su meleci ženskog ili muškog pola, da li meleci jedu i piju, da li se meleci umaraju...

Krila meleka: Allah, dželle šanuhu, nas je obavijestio u Kur'anu da meleki imaju krila: neki po dva po dva krila, neki po tri, a neki i više od toga. Rekao je Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, : «Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i Zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje što hoće, On, uistinu, sve može.» (En-Nedžm, 1). Već smo spomenuli da Džbril, alejhi selam, ima šesto krila.

Ljepota meleka: Allah, dželle šanuhu, ih je stvorio u lijepom i plemenitom obliku. Kaže Allah, dželle šanuhu : «Uči ga jedan ogromne snage, razboriti, koji se pojavio u liku svome.» Tumačeći drugi dio ajeta «razboriti koji se pojavio u liku svome», Ibn-Abbas je rekao: «tj. lijepog izgleda», a neki su to protumačili sa snagom. Između ova dva tumačenja nema oprečnosti, jer su meleki i lijepi i snažni.

Da li se meleki međusobno razlikuju: Meleki nisu istog izgleda – spomenuli smo da neki od njih imaju po dva krila, neki po tri, a neki i više od toga. Također, njihovi stepeni kod Allaha se razlikuju. Rekao je Allah, dželle šanuhu: «Svakome od nas mjesto je određeno.» (Es-Saffat, 164)

Najbolji su meleci koji su...prisustvovali bici na Bedru, što potvrđuje sljedeći hadis. Prenosi se od Refa'a bin-Rafia da je Džibril, alejhi selam, došao Poslaniku, salallahu alejhi veselem, i rekao mu : «Šta kažete za one koji su prisustvovali bici na Bedru? Odgovorio je: «Oni su najbolji muslimani (ili je rekao nešto slično tome)». Na to će Džibril: «Takav je slučaj i sa melecima koji su prisustovali bici na Bedru.»

Meleci nisu ni muškog ni ženskog pola: Jedan od uzroka koji je ljudski rod odveo na stranputicu jeste polemisanje o nevidljivim (gajb) svjetovima i nastojanje da se oni pojme shodno ovosvjetskim mjerilima. Neki se čude da je Džibril, nakon što je Poslanik, salallahu alejhi ve selem, bio upitan o nečemu, dolazio sa odgovorom od Allaha za veoma kratko vrijeme. Ne mogu da shvate da je mogao doći takvom brzinom kada svjetlosti neke planete treba i po nekoliko miliona svjetlosnih godina da stigne do drugih najbližih zvijezda na nebu. Ovakvo poimanje nevidljivih svjetova u potpunosti je neispravno; oni se razlikuju od ovog svijeta.

I arapski idolopoklonici su imalo pogrešno vjerovanje kada je u pitanju nevidljivi svijet, tvrdili su da su meleki ženskog spola, a veća greška od toga je da su meleke nazvali Allahovim kćerima. Sve njihove tvrdnje Kur'an je pobio, ukazujući da su one neosnovane. Čudno je to, kada znamo da sami nisu voljeli da im se rodi kćer! Toliko im je bilo krivo da su im lica znala pocrnjeti, a na kraju su tu djecu živu zakopavali u zemlju. Rekao je Alllah, dželle šanuhu, : «A upitaj ih: «Zar su za Gospodara tvoga – kćeri, a za njih- sinovi, zar smo u njihovu prisustvu meleke kao žene stvorili? «Eto, oni, zbog toga što lažu, doista govore: «Allah je rodio» - oni oni su, zaista, lažljivci. Zar je on kćeri sinovima pretpostavio? Šta vam je, kako rasuđujete?! Zašto ne razmislite ? Ili, gdje vam je dokaz očiti? (Es-Saffat, 149. – 156.) Kaže Allah, dželle šanuhu, : «Oni meleke koji su robovi Milostivoga ženama nazivaju. Zar su oni prisustvovali stvaranju njihovu ? – Njihova tvrđenja će biti zapisana i oni će odgovarati !» (Ez-Zuhruf, 19).

Meleki nemaju potrebe za hranom i pićem: Allah, dželle šanuhu, nas je obavjestio da su meleki došli Ibrahimu, alejhi selam, u ljudskom obliku i da ih je on tom prilikom počastio jelom. Kada je vidio da se oni uopće ne primakinju jelu, osjetio je zebnju u srcu, a nakon što su ga obavijestili ko su u stvari oni, nestalo je zebnje i popustila je zategnuta atmosfera. Rekao je Allah, dželle šanuhu, : «Da li je doprla do tebe vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim. Kad mu oni uđoše i rekoše: «Mir vama!», i on reče: «Mir vama, ljudi neznani!» I on neprimjetno ode ukućanima i donese debelo tele, i primače im ga: «Zar nećete da jedete?» - upita, osjetivši od njih u duši zebnju. «Ne boj se!» - rekoše, i obradovaše ga dječakom učenim. (Ez-Zarijat, 24–28) A u drugom ajetu se kaže: «A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiču, on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zebnja od njih.» «Ti se ne boj!» - rekoše oni, «mi smo Lutovu narodu poslani.» (Hud, 70)

Imam Sujuti je prenio od Fahra Er-Razija da su islamski učenjaci složni oko toga da meleki ne jedu, ne piju i ne žene se.

Meleki se ne umaraju i nije im dosadno: Meleki obožavaju Allaha i izvršavaju sve ono što im On naredi, bez trunke umaranja i malaksavanja. Kaže Allah, dželle šanuhu, opisujući meleke: «Hvale Ga noću i danju, ne malaksavaju» (El- Enbija, 20.). Tj. ne posustavaju. U drugom ajetu Allah, dželle šanuhu, kaže: «A ako oni neće da te poslušaju, - pa, oni koji su kod Gospodara tvoga hvale Ga i noću i danju i ne dosađuju se.» (Fussilet, 38)

 
 
 
 

 
  Svega je posjetilo 258799 visitatori (1071590 hits) qui!  
 
=> Vuoi anche tu una pagina web gratis? Clicca qui! <=
©2008- 2012 studio-tewhid.it.gg