http://studio-tewhid.do.am/ posjetite našu novu web stranicu
  12
 
Prevod Kur'ana
Hadisi
 
67. Al-Mulk - Vlast
Mekka - 30 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
 
 1. Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast - On sve može! -
 2. Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; -  On je Silni, Onaj koji prašta,
 3. Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio - ti u onome što Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak,
 4. zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.
 5. Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.
 6. A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je Džehennem, užasno je ono boravište!
 7. Kad budu u nj bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i on će ključati,
 8. gotovo da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitati: "Zar nije niko dolazio da vas opominje?"
 9. "Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao" - odgovoriće   - "a mi smo poricali i govorili: Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!"
 10. I reći će: "Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!"
 11. I oni će priznati da su bili nevjernici - pa, stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili!"
 12. Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi - oprost i nagrada velika!
 13. Govorili vi tiho ili glasno - pa, On, sigurno, zna svačije misli!
 14. A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten.
 15. On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati.
 16. Jeste li sigurni da vas Onaj koji nebesima vlada neće u Zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti?
 17. Ili, jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja Moja!
 18. A poricali su i oni prije njih, pa kakva je samo bila kazna Moja!
 19. Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih? Samo ih Milostivi drži; On, zaista, sve dobro vidi.
 20. Ili ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim Milostivog? - Nevjernici su samo obmanuti.
 21. Ili, ko je taj koji će vas nahraniti, ako On hranu Svoju uskrati? - Ali, oni su uporni u bahatosti i u bježanju od istine.
 22. Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče ili onaj koji Pravim putem uspravno ide?
 23. Reci:"On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!"
 24. Reci:"On vas je po Zemlji razasuo i pred Njim ćete se sakupiti."
 25. A oni govore:"Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?!"
 26. Reci:"Sam Allah zna! A ja sam dužan samo da javno opominjem."
 27. Kad je izbliza ugledaju, jad će prekriti lica onih koji nisu vjerovali i biće rečeno:"Evo, ovo je ono što ste požurivali!"
 28. Reci:"Kažite vi meni: ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od neizdržljive patnje zaštititi?"
 29. Reci:"On je Milostivi, u Njega vjerujemo i na Njega se oslanjamo, a vi ćete, sigurno, saznati ko je u očitoj zabludi."
 30. Reci:"Šta mislite, ako vam vode presuše - ko će vam tekuću vodu dati?"  

 

Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao:
"Ko poziva u hidajet ima nagradu poput nagrade onih koji ga slijede, a to neće njihove nagrade nimalo umanjiti. A ko poziva u dalalet ima grijeh poput grijeha onih koji ga slijede, a to neće njihove grijehe nimalo umanjiti."[1]
 
         Značenje manje poznatih riječi:
hidajet – lijepa stvar koja se podudara sa Šerijatom
onih koji ga slijede – koji mu se odazovu i rade po onome u šta poziva
dalalet – ružna stvar koja se suprostavlja Šerijatu
Kaže Ebu-Derda, radijallahu anhu: Čuo sam Allahovog Poslanika da je rekao:
"Ko se uputi putem tražeći na njemu znanje, Allah će mu olakšati put u Džennet. I zaista, meleci podmeću svoja krila onom ko traži znanje iz zadovoljstva sa onim što radi. Zaista, za učenog traži oprost sve što je na nebesima i na Zemlji, pa čak i ribe u vodi. Vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost Mjeseca nad ostalim zvijezdama. Učenjaci su, zaista, nasljednici vjerovijesnika, a vjerovijesnici nisu ostavili u nasljedstvo ni dinare ni dirhme, nego su ostavili u nasljedstvo znanje, pa ko ga uzme uzeo je ogroman udio."[2]
Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao:
"Čuvaj emanet onom ko ti ga je povjerio i nemoj iznevjeriti onog ko te je iznevjerio."[3]
 
         Značenje manje poznatih riječi:
emanet – sve ono što je povjereno na čuvanje od imetka, tajni i slično
Kratki komentar hadisa:
         Naređuje Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, u ovom hadisu da se čuva emanet i preda njegovom vlasniku. Emanet obuhvata ono što je posuđeno ('arija), ono što je dato na čuvanje (vedia') i slično. Emanet ima veliko mjesto u islamu, on je pohvalna osobina kojom treba da se okiti svaki musliman.
         Ako je osoba povjerljiva, poštuju ju je ljudi i svi imaju u nju povjerenja, a isto tako, ta plemenita osobina mu daje ugled u porodici i rodbini. Učitelj koji savjesno obavlja svoju obavezu smatra se povjerljivim, Allah mu zahvaljuje na radu a takođe su mu zahvalni i svi ljudi, i učenik koji izvršava svoje zadatke i čuva imetak, tajnu ili čast koje su mu povjerene, smatra se povjerljivim i zaslužuje svaku pohvalu. A onaj koji porekne i zataji povjereni emanet i ne vodi brigu o onom što mu je dato na čuvanje, bilo da je to imetak, tajna ili čast, zaista će ga to odvesti u propast i poniženje na dunjaluku. Pa ako je bio službenik biće otpušten iz službe, a ako je bio trgovac napustiće ga ljudi i neće imati povjerenja u njegovu trgovinu.


[1] Muslim (4/2060), broj 2674, Knjiga o znanju, poglavlje: Ko uvede lijep ili loš sunnet i ko poziva u hidajet ili dalalet. 
[2] Ebu-Davud (3/317), broj 3641, Knjiga o znanju, poglavlje: Podsticanje na traženje znanja, i Tirmizi (5/48), broj 2682, Knjiga o znanju, poglavlje: Ono što je prenešeno o prednosti znanja nad ibadetom.
[3] Ebu-Davud (2/290), broj 3535, poglavlje: Čovjek koji uzima svoje pravo iz tuđeg imetka koji je pod njegovom upravom, i Tirmizi (3/564), broj 1264, i kaže: "Ovaj hadis je hasen garib."
 
  Svega je posjetilo 252932 visitatori (1058307 hits) qui!  
 
=> Vuoi anche tu una pagina web gratis? Clicca qui! <=
©2008- 2012 studio-tewhid.it.gg