http://studio-tewhid.do.am/ posjetite našu novu web stranicu
  Ko se smatra ženinim mahremom?
 

Ko se smatra ženinim mahremom?

E-mail Ispis PDF
Preveo: Elvedin Pezić
 
Pitanje: Ko je mahrem ženi pred kojim je njoj dozvoljeno da skine mahramu? Odgovor: Ženi je dozvoljeno da skine mahramu pred muškarcima koji su joj mahremi. Mahrem je osoba koja trajno ne može sa ženom da stupi u bračne veze zbog srodništva (npr.: otac i sva uzlazna loza, sin i sva silazna loza, amidža i daidža, i brat, i bratić, i sestrić) ili zbog zabrane po mlijeku (npr.: ženin brat po mlijeku, ili suprug njene dojilje) ili zbog tazbinskih veza (mpr: majčin muž, svekar –mužev otac i sva uzlazna loza, mužev sin i sva silazna loza).

Mahremi po krvi:

To su oni koje je Uzvišeni Allah spomenuo u suri Nur, u riječima: ''Neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih….''       (En-Nur, 31 ajet) Kazali su mufesiri – tumači Kur'ana: Ovaj ajet je spomenuo muškarce koji su mahremi ženi, koji se za nju vezuju krvnom vezom, oni su:
1-  Očevi, znači ženin mahrem je njen otac i sva uzlazna loza sa ženske i muške strane, kao očev otac (djed) ili majčin otac. A što se tiče svekra –muževog oca, on je također mahrem ali zbog tazbinskih veza, o tome ćemo govoriti poslije.
2- Sinovi, znači ženina djeca su njeni mahremi. To obuhvata i djecu njene djece i svu silaznu lozu, bez obzira sa ženske ili muške strane, kao sinov sin ili kćerkin sin. Što se tiče sinova njenog muža (od druge žene) koji su spomenuti u ajetu, to su njegovi sinovi od druge supruge i oni su mahremi ženi ne zbog krvne veze već zbog tazbinskih veza, kao što ćemo pojasniti.
3- Braća, bez obzira da li to bila rođena braća – od majke i oca ili nerođena braća – braća po majci ili ocu.
4- Sinovi braće i sva silazna loza, bez obzira da li sa ženske ili muške strane, kao sinovi sestrine kćerke.
5- Amidža i daidža, oni su ženini mahremi po krvi, a nisu spomenuti u ajetu, zato što oni uzimaju isti propis kao i roditelji. U osnovi, ljudi njih doživljavaju kao i svoje roditelje. Uzvišeni Allah u Kur'anu amidžu naziva ocem: ''Vi niste bili prisutni kada je Jakubu smrtni čas došao i kada je sinove svoje upitao: 'Kome ćete se, poslije mene, klanjati?' – 'Klanjat ćemo se' – odgovorili su – 'Bogu tvome, Bogu tvoga oca Ibrahima i Ismaila i Ishaka, Bogu jednome! I mi se Njemu pokoravamo!"' Poznato je da je Ismail bio amidža Jakubovoj djeci.

Mahremi zbog veze po mlijeku:

Određena osoba može biti mahrem ženi zbog svoje veze po mlijeku sa njom. Spomenuto je u tefsiru Alusija: ''Kao što mahremstvo, koje uzrokuje da žena može svoje ukrase pokazivati pred njima, biva zbog krvnog srodstva, također biva zbog veze po mlijeku (dojenju). Ženi je dozvoljeno da svoje ukrase pokazuje pred svojim ocem ili svojom djecom po mlijeku.“ (Tefsir Alusija, 18/143)
Zato što mahremstvo po mlijeku, kao i mahremstvo po krvi, čini ženu trajno zabranjenom za brak. To je ono što je spomenuo imam El-Džessas u komentaru ovog ajeta. (Ahkam El-Kur'an lil-Džessas, 3/317)
Ono što je zabranjeno po krvi zabranjeno je i po mlijeku.
U sunnetu Allahovog Poslanika zabilježeno je: "Zabranjeno je po mlijeku ono što je zabranjeno po krvi." Značenje ovog hadisa je da kao što osoba može biti mahrem zbog krvnih veza sa ženom, tako isto može biti mahrem zbog veze po mlijeku. Imam Buharija zabilježio je hadis od Aiše, r.a., da je kazala: ''Došao je Efleh, brat Ebu Ku'ajsa, i tražio dozvolu da uđe kod mene (a on je bio njen amidža po mlijeku), nakon što su objavljeni ajeti u kojima se naređuje ženama pokrivanje tijela, pa mu nisam dozvolila da uđe kod mene. Kada je došao Allahov Poslanik, obavijestila sam ga o svome postupku, pa mi je naredio da mu dozvolim da uđe kod mene.'' Ovo je predaja imama Buharije, dok je ovaj hadis zabilježio i imam Muslim u verziji: ''Od Urveta se prenosi da mu je Aiša, r.a., kazala da je njen amidža po mlijeku, koji se zvao Efleh, zatražio dozvolu da uđe kod nje, pa se pokrila pred njim. Nakon toga obavijestila je Allahovog Poslanika o svom postupku, pa je rekao Allahov Poslanik: 'Nemoj se pokrivati pred njim, zaista je zabranjeno je po mlijeku ono što je zabranjeno po krvi.'' (Sahih Muslim sa komentarom imam Nevevija, 10/22)
Sve što je zabranjeno zbog krvne veze, zabranjeno je i po mlijeku.
Islamski učenjaci koji slijede Kur'an i sunnet Allahovog Poslanika spominju da su osobe koje su mahremi po krvi također i mahremi po mlijeku. Tako da je ženi dozvoljeno da pred njima –mahremima po mlijeku – pokazuje svoje ukrase  kao što je to dozvoljeno i pred mahremima po krvi. Njima je dozvoljeno da vide od njenoga tijela ono što je dozvoljeno mahremima po krvi.

Mahremi zbog tazbinskih veza:

Ženini mahremi zbog tazbinske veze su osobe koje sa njom trajno ne mogu stupiti u brak, npr.: očeva supruga (maćeha), sinova supruga (snaha), suprugina majka (punica).
Mahrem zbog tazbinskih veza u pogledu očeve supruge (maćehe) je njegov sin od druge žene, a u pogledu sinove supruge (snahe) mahrem po tazbinskoj vezi je njegov otac (svekar), a u pogledu suprugine majke (punice), njen mahrem po tazbinskoj vezi je kćerkin muž (zet).
Uzvišeni Allah je spomenuo u suri Nur: ''Neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih.'' Očevi njihovih muževa i sinovi muževa njihovih su osobe koje su ženi mahremi zbog tazbinske veze. Uzvišeni Allah je ove skupine spomenuo zajedno sa njihovim očevima i njihovim sinovima i spomenuo da je identičan propis pokazivanja ukrasa pred njima. (Mugni, 6/555)

(Fetvu potpisao: Muhammed Salih Munedžid, izvor: fetve islam-qa.com)
 

 
  Svega je posjetilo 257914 visitatori (1069200 hits) qui!  
 
=> Vuoi anche tu una pagina web gratis? Clicca qui! <=
©2008- 2012 studio-tewhid.it.gg