http://studio-tewhid.do.am/ posjetite našu novu web stranicu
  Nermin Klopić, svršenik fakulteta islamskog prava
 

Nermin Klopić, svršenik fakulteta islamskog prava


TEME: Da li se zikr nakon namaza obavlja pojedinačno ili skupno? Kakav je propis izgovaranja amin nakon El-Fatihe, potiranja lica rukama nakon dove i učenja El-Fatihe nakon namaza..,da li je dozvoljeno da se muslimanka uda za nemuslimana...?
 
Hvala Allahu Gospodaru svjetova, neka su salavat i selam nad Allahovim odabranim robom i poslanikom Muhammedom, njegovom časnom porodicom, vrlim ashabima i svim onima koji njegovu uputu slijede sve do Sudnjeg dana.

===========================

PITANJE:
  Da li se zikr nakon namaza obavlja pojedinačno ili skupno? Kakav je propis izgovaranja amin nakon El-Fatihe, potiranja lica rukama nakon dove i učenja El-Fatihe nakon namaza?

ODGOVOR: Zikr nakon namaza obavlja se pojedinačno,  jer je to tako činio Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, i ashabi, ridvanullahi alejhim. I ne prenosi se nijedan prihvatljiv i jasan hadis da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, učio sa ashabima zajednički zikr, niti bilo ko od prvih generacija ili islamskih učenjaka kroz dugi niz stoljeća (Medžmual-fetava od Ibn Tejmije, 22/303). Et-Tehanevi, poznati učenjak hanefijske pravne škole, tvrdi da je kolektivni zikr nakon namaza zabranjena novotarija, budući da nema validne osnove u Poslanikovom, sallallahu 'alejhi ve sellem, sunnetu (Ialaus-sunen, 3/207).

Postoje mnoge štete koje proizlaze iz prakticiranja kolektivnog zikra, od njih je da ta praksa, u slučaju ako neko stigne na zadnji rekat namaza, ometa tu osobu u toku doklanjavanja onoga što mu je prošlo od rekata, a Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, strogo je zabranio ometanje klanjača u brojnim hadisima....


Po koncezusu islamski učenjaka propisuje se da imam i muktedija, nakon naglas proučene El-Fatihe, izgovore amin.(Umdetul-kari, 5/18, El-medžmua, 3/332, i dr.). Međutim, spor se vodi oko načina izgovaranja, jedan dio učenjaka smatra da se to čini povišenim glasom (učenjaci hanbelijske i šafijske pravne škole i dr.). Druga skupina učenjaka smatra da se amin izgovara tihom glasom (učenjaci hanefijske i malikijske pravne škole, Sufijan es-Sevriji, et-Taberiji i dr.). Pogledajte odgovor na ovo pitanje na „Studio Din“ odgovori br. 38.

Potiranje lica nakon proučene dove bilježi se u nekim hadisima (Ebu Davud, 1275, Tirmizi, 3308, i dr.) koje su učenjaci hadiskih nauka ocijenili slabim. Dakle, ovi hadisi ne dosežu stepen prihvatljivosti da bi se po njima radilo. Neki islamski učenjaci smatraju da hadisi koji se navode u pogledu potiranja lica, pored njihove slabosti, ukazuju na utemeljenje ovoga postupka u sunnetu. Međutim, preferirajuće mišljenje u ovome pitanju je da se lice ne treba potirati nakon dove, budući da se takvo nešto ne bilježi od Resulullaha, sallallahu 'alejhi ve sellem, u hadisima koji su na stepenu prihvatljivosti.

Kada je u pitanju učenje El-Fatihe nakon namaza, istaknuti alim Muhammed b. Salih el-Usejmin, o ovom pitanju, kaže: „Nije mi poznato da se u pogledu toga bilježi neki hadis od Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. Od Resulullaha, sallallahu 'alejhi ve sellem, se prenose hadisi u kojima se podstiče na učenje nekih odlomaka Kur'ana nakon namaza, a to su: Ajetul-kursiji, sure El-Ihlask, El-Felek i En-nas“ (Fetava erkanil-islam, str.340)

Allah najbolje zna!

==============================

PITANJE: Da li je dozvoljeno da se muslimanka uda za nemuslimana. Moja ćerka zabavlja se sa takvom osobom, meni to smeta ali ne mogu da joj dokažem da je to haram. Molim vas za odgovor!

ODGOVOR: Šerijatom je strogo zabranjena udaja muslimanke  za nevjernika (nemuslimana) po koncenzusu islamskih pravnika (Hašijetur-revdil-murbia, 6/305). U Kur'anu Uzvišeni Allah kaže: „O vjernici, kad vam vjernice kao muhadžirke dođu, ispitajte ih, - a Allah dobro zna kakvo je vjerovanje njihovo -, pa ako se uvjerite da su vjernice onda ih ne vraćajte nevjernicima; one njima nisu dopuštane, niti su oni njima dopušteni;“(Prijevod značenja, El-Mumtehina, 10) U drugom ajetu kaže se: „...Ne udavajte vjernice za mnogobošce dok ne postanu vjernici; uistinu je rob-vjernik bolji od mnogobošca, pa makar vam se i dopadao.“ (Prijevod značenja, El-Bekara, 221)

Kada je u pitanju zabavljanje djevojke sa momkom, to je strogo zabranjeno, bez obzira bilo to zabavljanje sa muslimanom ili nemuslimanom. Allah, dž.š., zabranjuje sve ono što bi moglo odvesti do bluda, u Kur'anil-Kerimu kaže se: „I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put“ (Prijevod značenja, El-Isra, 32). Čednosti je, inače, jedna od pet univerzalnih stvari koje se kategorički čuvaju kroz šerijatske propise. Zato u šerijatskim tekstovima sasvim jasno vidimo kako je Allah, dž.š., propisao niz preventivnih mjera u svrhu očuvanja čednosti ljudi. Otuda nije dozvoljeno osamljivanje muškarca sa ženom koja mu nije mahrem, ili obratno, Resulullah, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: „Neka se ne osamljuje čovjek sa ženom osim u društvu mahrema“ (Mutefekun alejhi) U drugom hadisu se bilježi: „Neće se čovjek osamiti sa nekom ženom (bez mahrema) a da šejtan nije treći član tog društva.“(Ahmed, 109, sa ispravnim lancem prenosioca).

I nije dozvoljeno gledanje drugih osoba koje može biti put ka haramu, Uzvišeni je rekao: „Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjesima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašne, i neka vela svoja spuste na grudi svoje....“ (Prijevod značenja, En-Nur, 30-31). Isto tako strogo ja zabranjen svaki dodir žene koja nije mahrem, Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je kazao: „Da te neko ubode u glavu željeznom šipkom, bolje ti je nego da dodirneš tijelo žene koja ti nije dozvoljena“ (Silsiles-sahiha, 226) Šerijat dalje potstiče ljude na brak, budući da je i brak od sredstava kojim se čuva čednost, Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kaže: „O skupine mladića, onaj od vas ko može ispunti sve obaveze koje je muž obavezan ispuniti prema svojoj supruzi, neke se oženi. A onaj ko to nije u stanju, neka se potpomogne postom. To će mu biti zaštita (tj. zaštita njegove čednosti)“. (Mutefekun alejhi)

U suretur-Rum, Allah, dž.š., ukazujući na blagodat braka, kaže: „i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i smilost; to, su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.“ (prijevod značnja, Er-Rum, 21) Dakle, sa jedne strane, Šerijat strogo zabranjuje blud i sve ono što njemu vodi, a sa druge strane, dozoljava brak, potstiče na njega i dozvoljava  mladiću koji ima iskrenu i ozbiljnu namjeru stupiti u brak sa nekom djevojkom, - da se raspita o njoj, da posjeti porodicu te djevojke, da je vidi u društvu njenoga mahrema i da je zaprosi od njenog staratelja.

Za validnost braka moraju se ispuniti određeni uvjeti, i ne smije postojati ikakva šerijatska prepreka. Primjer za prepreku braka je stupanje muslimanke u bračnu vezu sa nevjernikom (nemuslimanom) sve dok ne primi islam.

Allah najbolje zna!
 
  Svega je posjetilo 258800 visitatori (1071696 hits) qui!  
 
=> Vuoi anche tu una pagina web gratis? Clicca qui! <=
©2008- 2012 studio-tewhid.it.gg