http://studio-tewhid.do.am/ posjetite našu novu web stranicu
  GREŠKE I PRIJESTUPI PRISUTNI U ŽIVOTU MNOGIH VJERNICA
 

GREŠKE I PRIJESTUPI PRISUTNI U ŽIVOTU MNOGIH VJERNICA – 1 dio      
Nedjelja, 08 Ožujak 2009 06:11

Priredio: Elvedin Pezić

U ovom, a i u nekoliko narednih tekstova govorit ćemo o greškama i prijestupima koji su primijetni u životu mnogih žena. Žena vjernica trebala bi da se educira i prepozna u tuđim postupcima ono što je vjerom zabranjeno, kako sama ne bi počinila iste greške ili prijestupe. Jedan od načina da se čovjek zaštiti od zla, grijeha, i prijestupa jeste i da ih upozna, kako bi ih se blagovremeno klonio.

Huzejfe, r.a., kazao je: ''Ljudi su pitali Allahovog Poslaniku o dobru, a ja sam ga pitao o zlu bojeći se da me ne zadesi.'' (Buharija)
Bitno je napomenuti da se kroz ove tekstove, spominjući greške i prijestupe, nećemo držati nekog redoslijeda, kao i to da spomenute greške i prijestupi nisu na istom stepenu zabrane. Nekada je spomenuta greška veliki grijeh, a nekada je to pokuđena –mekruh stvar, dok je to nekada samo nešto što ne doliči vjernici, a nekada to nije greška, samo je pitanje koje mnogi ne poznaju. Spomenute stvari trebali bi da poznaju i muškarci, ali je primijetno da su više potrebne ženskom dijelu našeg društva.

1- Ostavljanje gusula – kupanja nakon spolnog odnosa u kojem ne dođe do ejakulacije

Mnogo je žena koje ne znaju da obaveza kupanja nakon spolnog odnosa nije uvjetovana ejakulacijom-orgazmom, već je uvjetovana međusobnim dodirivanjem spolnih organa. Kada kažemo da je kupanje – gusul uvjetovano „međusobnim dodirivanjem spolnih organa“, to podrazumijeva ulazak cijelog glavića u ženski spolni organ, pa makar i ne došlo da ejakulacije.
Kazao je Allahov Poslanik: ''Kada čovjek legne između ženinih ruku i nogu, zatim se potrudi oko nje, obaveza im je da se okupaju pa makar i ne došlo do ejakulacije.'' (Buharija i Muslim)

2-Nepoznavanje propisa vezanih za ravnanje saffova

Mnogo je žena koje ne znaju da ne postoji razlika između muškaraca i žena u pogledu pitanja ravnanja i popunjavanja saffova prilikom obavljanja namaza u džematu.

Allahov Poslanik je kazao: „Ili ćete vi poravnati saffove ili će Allah usaditi razdor među vašim srcima.“ (Buharija i Muslim od Nu'mana ibn Bešira, r.a.)
Od Enesa, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: „Poravnajte i upotpunite vaše saffove, zaista ravnanje saffova upotpunjuje namaz.“ (Buharija i Muslim)
Spomenuti hadisi su općeg karaktera, te se podjednako odnose  i na žene kao i na muškarce, jer ne postoje drugi dokazi koji izuzimaju jednu od ove dvije skupine.

Također, kada već govorimo o propisima vezanim za saffove, korisno je spomenuti da je mnogo žena koje ne znaju govor učenjaka – ispravno tumačenje hadisa koji govore, o vrijednosti saffova za žene.
Kazao je Allahov Poslanik: „Najbolji saffovi (najvredniji namaz je u njima) za muškarce su prvi, a najgori (najmanja nagrada za namaz obavljen u njima) su zadnji. Najbolji saffovi za žene su zadnji, a najgori su prvi.“ (Muslim od Ebu Hurejre, r.a.) 
Velik broj učenjaka kazao je da se ovaj hadis odnosi na situaciju kada između žena i muškaraca ne postoji pregrada – zastor, međutim, ako postoji pregrada ili zastor između muškaraca i žena, tada je prvi saff vredniji i za žene.

3- Propis prisustvovanja žene džuma-namazu.

Veliki broj žena zna da islamski učenjaci imaju jednoglasan stav – konsenzus da ženama u osnovi nije obaveza da klanjaju džuma-namaz, za razliku od muškaraca, kojima je stroga obaveza klanjanje džuma-namaza. Ali je mnogo žena koje ne znaju da ako bi žena prisustvovala džuma-namazu i klanjala džumu za imamom, da je njen namaz validan. Ako bi žena klanjala za imamom džuma-namaz, njen namaz je validan i nije obavezna da klanja podne-namaz, po konsenzusu učenjaka.
Ako pogledamo u praksu Allahovog Poslanika, vidjet ćemo da su ashabijke dolazile na džumu, kod Allahovog Poslanika, pa čak toliko da su određene sure naučile slušajući Allahovog Poslanika kako ih uči petkom na minberu.
Od Abdullaha ibn Muhammeda prenosi se da je kćerka Harisa ibn Nu'mana kazala: „Nisam naučila suru Kaf, osim slušajući je iz Poslanikovih usta, kada bi je učio petkom na hutbi.“ (Muslim, Ebu Davud)

4- Razlika između namaza muškarca i žene

Mnogo  je žena koje smatraju da se namaz žene razlikuje u određenim detaljima od namaza muškarca. Ako pogledamo u argumente-sunnet Allahovog Poslanika, vidjet ćemo da ne postoje vjerodostojni argumenti koji ukazuju da se namaz muškarca razlikuje od namaza žene. Kako oni koji čitaju ovaj tekst ne bi bili zbunjeni, treba spomenuti da su imami četiri pravne škole smatrali da postoji razlika između namaza muškarca i žene. To je ono čemu ih je odveo njihov trud-idžtihad sve u želji da bi ljudima ukazali na istinu. Jedna od  razlika, koje su spomenuli, jeste i to da muškarac na sedždi treba podignuti ruke od zemlje, a žena treba da ih spusti na zemlju, jer je to, kako kažu, način koji više odgovara ženinoj prirodi – treba da se skupi i da se ne ističe.

Preferiranje nekog drugog mišljenja ni u kom slučaju ne znači da je čovjek pametniji i bolji od imama četiri pravne škole, već znači traganje za istinom, kao i istinsko slijeđenje njihovih smjernica, jer je svaki od četiri imama pozivao ljude da slijede njihovo mišljenje sve dok je ono u skladu sa dokazima, a kada se ispostavi da je njihov stav u koliziji sa dokazima, tada se daje prednost dokazu nad njihovim govorom.
 
Imam Ibn Hazm – kao i mnogi učenjaci poznati kao istraživači mezheba, ali i mnogi alimi današnjice – smatrao je da ne postoji razlika u pogledu načina obavljanja namaza muškarca i žene, konkretno  činjenja sedžde.
Smatram, a Allah najbolje zna, da je stav imama Ibn Hazma prioritetniji i da su dokazi kojima je argumentovao svoj stav jači od dokaza onih koji su smatrali da postoji razlika između muškaraca i žena u načinu obavljanja namaza.
Svoj stav je argumentirao:
- Vjerodostojnim hadisima u kojima je zabilježeno da je Allahov Poslanik prakticirao da prilikom činjenja sedžde podiže  ruke od tla i odmakne ih od tijela, toliko da bi se vidjela bjelina njegovog pazuha. (Buharija i Muslim)
Također, Poslanik je zabranio da se prilikom činjenja sedžde spuštaju podlaktice na tlo. Od Enesa, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao.“Nemojte spuštati podlaktice na zemlju kao što to čini pas.“ (Buharija i Muslim)

- Nepostojanjem validnih dokaza koji ukazuju na razliku namaza muškarca i žene, a poznato je opće pravilo: „Muškarci i žene se u osnovi ne razlikuju u pitanjima vjere osim ako postoji poseban argument koji izuzima jednu od dvije skupine.“
Allahov Poslanik je kazao: “Klanjajte kao što ste vidjeli da ja klanjam.” (Buharija i Muslim od Malika ibn Huvejrisa, r.a.) Ovaj hadis je općeg karaktera i obuhvata i žene i muškarce u svakom pitanju namaza.

Uvaženom alimu današnjice Bin Bazu postavljeno je sljedeće pitanje:

Pitanje: Kazao je Allahov Poslanik: ''Klanjajte kako ste mene vidjeli da klanjam.'' Ono što se da primijetiti iz ovog hadisa jeste da ne postoji razlika u namazu između muškarca i žene, niti u stajanju – kijamu, niti u sjedenju, niti u činjenju sedžde. Prema tome, ja prakticiram ovaj hadis otkako sam postala šerijatski obveznik – punoljetna, ali imam problem sa ženama u našem mjestu u Keniji, koje se raspravljaju sa mnom i govore kako moj namaz nije ispravan jer sliči namazu muškaraca, te spominju primjere različitosti namaza muškaraca i žena; kao kod vezanja ruku na prsima, ispravljanje leđa na ruku'u i još neke stvari u koje počinjem vjerovati, pa bih voljela da mi pojasnite da li postoji razlika u namazu muškarca i žene?

Odgovor: Cijenjena sestro u islamu, ispravno je da ne postoji razlika između namaza muškarca i žene. Ono što su spomenuli neki islamski pravnici nije zasnovano na validnim dokazima, dok je hadis koji si spomenula u svome pitanju: ''Klanjajte kao što ste mene vidjeli da klanjam'' osnova koja obuhvata sve, i muškarce i žene. Šerijatski propisi i naredbe u osnovi se odnose jednako na muškarce i na žene sve dok ne dođe poseban dokaz koji izdvaja jednu skupinu.
Sunnet je da žene klanjaju kao i muškarci: na ruku'u, sedždi, učenju Kur'ana, stavljanju ruku na prsa i u drugim stvarima, to je svakako bolje. Također se ne razlikuju u stavljanju ruku na koljena prilikom činjenja ruku'a, stavljanju ruku na tlo pored ramena ili pored ušiju kada se čini sedžda, također ne postoji razlika u onome što se govori na ruku'u, sedždi, nakon vraćanja sa ruku'a, nakon vraćanja sa sedžde, između dvije sedžde. U svemu spomenutom ne postoji razlika između žene i muškarca, postupajući po riječima Allahovog Poslanika: ''Klanjajte kako ste mene vidjeli da klanjam.'' Ovaj hadis zabilježio je imam Buharija u svome Sahihu.

(Fetve šejha Bin Baza, 11 tom, str. 80)

Nastavit će se, inšallah

 

 
  Svega je posjetilo 258799 visitatori (1071567 hits) qui!  
 
=> Vuoi anche tu una pagina web gratis? Clicca qui! <=
©2008- 2012 studio-tewhid.it.gg