http://studio-tewhid.do.am/ posjetite našu novu web stranicu
  Hutba: Nered na zemlji
 
Hatib: Hafiz. mr. Muhammed Fadil Porča

Hutba:
Nered na zemlji
Uzvišenih Allah, subhanehu ve te'ala, kaže u Svojoj knjizi Kurani Kerimu:»Pojavio se nered na kopnu i moru zbog toga što su ljudske ruke zaradile da bi im dao da okuse nešto od onoga što su učinili nebili se povratili.«(er-Rum 41)

Uzvišenih Allah, subhanehu ve te'ala, nam ukazuje na svoju blagodat, da je u osnovi života na ovome svijetu učinio i uspostavio jedan savršen sistem po kojem treba sve da živi i da se vlada i po kojem će djela ljudska biti vagana i na kraju biti narušen zbog griješenja prema Allahu, subhanehu ve te'ala, i suprotstavljena njegovim principima i propisima. Vidimo da se veliki nered na zemlji pojavio. Ljudi uveliko osjećaju nesigurnost kako za svoje živote tako i za svoje imetke i čast a prije svega za svoju vjeru i sve ono ostalo što im je vrijedno.Osnovni razlog toga jeste suprotstavljanje Allahovim zakonima , što je osnova fesada i nereda. Zašto se Allahovi zakoni ne poštuju i što se po njima ne radi kada znamo da su oni savršeni i da u njima mahana nema, i kada znamo da je ova vjera garant uspjeha svakome?


Odgovor na to jeste da se nije našla ta skupina mumina koji će čvrsto uzeti i prihvatiti i ponijeti ovu vjeru kao najveći emanet za koji se živi i umire, skupina mumina koji su shvatili cilj i svrhu na ovom svjetu. Zato je mnogima svejedno šta se radi, prvo od njihove vjere a onda od muslimana i svega što je Allah svetim učinio. Upravo zbog toga, što ova najbolja vjera i ovi najbolji ideali ne nalaze one ili ne nalaze dovoljno onih, koji će živjeti i raditi za nju, koji su svjesni prolaznosti ovoga svijeta i trajnosti ahireta, dala se prilika onima koji nered i zlo po zemlji šire i čine...Uzvišenih Allah, subhanehu ve te'ala, kaže:»Ima ljudi čije te riječi zadivljuju u pogledu ovoga svijeta, (kada govore o ljudskim pravima, kada govore o slobodama čovjeka, kada govore o pravima, u svakome pogledu zadive te tom pričom) i Allaha priziva da je istina ono što govori, za ono što je u njegovom srcu''(el-Bekare 204), da su njihove namjere čiste i poštene, iskrene i ispravne a takav je ili takvi su oni koji najviše raspravljaju a takvi upotrebljavaju riječi da bi pridobili narod. Ali kada vidimo djela takvih, radilo se o pojedincima, grupama ili cijelim državama ili alijansama, kada se okrene, kada mu se dadne fursat i prilika on hita po zemlji da nered po njoj čini, da ubija žene i djecu, da starcima oduzima i ono malo života što im je ostalo, da bijedu i *****aru učini još siromašnijom i još ovisnijom, da nered počine po njoj nakon što je Allah red uspostavio i da uništavaju plodove i porod. Neinteresuje ih kolika će šteta iz ovoga proizaći, jer oni su sebe postavili ili proglasili najbolje rečeno za božanstva mimo Allaha, subhanehu ve te'ala, i misle da nema toga ko će im jednog dana postaviti pitanje.


Zašto?


A to je svojstvo Uzvišenog Gospodara Allaha, subhanehu ve te'ala, On nebiva pitan za ono što čini a oni će biti pitani. Takvi rade šta hoće, a Allah, subhanehu ve te'ala, kaže:''Allah ne voli nered''(el-Bekare 205). A na drugom mjestu Allah, subhanehu ve te'ala, kaže: ''Allah neće dati da uspije posao onih koji nered čine''. Neće uspjeti. Hitaju da čine nered po zemlji. Takav je bio i faraon na koga se danas podsjećamo. Danas i ovih dana desetog Muharema kada je bio uništen, do nogu poražen i on i njegov narod, oni koji su ga slijepo slijedili i pokoravali mu se. Zar isti taj faraon nije rekao za Musaa, alejhi selam, najvećeg dobrotvora i pozivača među ljudima uz ostale poslanike i vjerovjesnike, zar takav nije rekao za njega isto ono što danas govore za čiste i iskrene mumine. Ja se bojim, rekao je, da on vašu vjeru ne promjeni ili nered po zemlji da ne posije. Ko to? Musaa, alejhi selam,? Boji se faraon za svoj narod da njihovu vjeru koja je bila vjera u faraona, ne promjeni i da nered po zemlji ne posije a nered je po njegovom uspostava Allahovog zakona.


Uzvišeni Allah, subhanehu ve te'ala, podsjeća nas na jedan svoj veliki , uzvišeni zakon, koji se ne mijenja, a taj zakon je da kad hoće Uzvišeni da uništi jedan narod ili generaciju ili pokoljenja dadne da se nered u tom mjestu, među tim narodom proširi, da oni najgori što više grijeha učine, da se broj onih najgorih umnoži i da takvi na kraju vlast među tim narodom preuzmu.Nakon toga dolazi Allahova odredba da bivaju uništeni. Zar mi nismo do juče gledali skupine Allahovih neprijatelja kojima je data mogućnost da dođu sa svom ratnom opremom i tehnologijom u naša sela i gradove. Nisu granice bile zatvorene s njihove strane da nemogu doći, nego su bile granice nama muslimanima zatvorene da se mi ne možemo snadbjeti i obezbijediti i odbraniti. Pa kada su nahrlili u pljačku preko Drine i otimačinu, i sve vrste lopovluka koje nebi smo mogli ovom prilikom pobrojati, dato im je da rade šta hoće i oni koji su bili najgori među njima najbolje su nagrađivani. Danas već vidimo posljedice i rezultate toga njihovog rada.Ustremili su se jedni na druge. Šta zmija u svojim njedrima može iznjedriti osim zmije. Vidimo kako od svoje ruke stradaju i kako ih posljedice i zla kob njihovih djela koja su do juče počinili već danas na dunjaluku prije ahireta stiže. I tako je sa svima njima sličnima. Kaže Uzvišeni:'' I kada hoćemo da uništimo jedno mjesto Mi naredimo njima (stanovništvu toga) mjesta da budu Allahu pokorni (ali oni to nisu bili, suprotno tome bili su Allahu nepokorni), pa su izašli iz granica Allahovi propisa, a onda se Allahova prijetnja u pogledu njih ostvari, pa ih u potpunosti uništimo. I koliko smo samo generacija nakon Nuha Mi uništili. Dovoljno je tvom Gospodaru da je dobro obavješten i da sve vidi u pogledu grijeha svojih robova''(el-Isra 16-17).


Grijesi su ih uništili. Koja god nedaća da vas zadesi to je kao posljedica toga što su to vaše ruke zaradile. Mufesiri spominju u tefsiru ovoga ajeta još druga tumačenja. Po drugom značenju ''naredili smo im pokornost pa su bili nepokorni''tj. dali smo da se namnože oni koji su bili griješni, i objesni, oni koji nemaju nikakvih granica. ''A naša odredba je samo kao treptaj oka''(el-Kamer 50). Njihova odredba je kada za nešto kaže ''budi i ono bude''(Jasin 82) I ne zaboravite da Uzvišeni ne staje uz zulumćare, one koji nered čine i koji ga šire jer ih on mrzi i ne voli. Uzvišeni je propisao takvima kaznu na dunjaluku prije ahireta, rekao je za njih: '' I oni koji čine nered na zemlji, to su oni koji su propali koji neće uspjeti''(el-Bekare 27). Neće uspjeti u onome što žele postići , neće uspjeti na dunjaluki i neće uspjeti ni na ahiretu. Oni su uvjek kao takvi na gubitku .


Uzvišeni Allah, subhanehu ve te'ala, nam ovim daje jednu veliku pouku i ukazuje nam da ova zemlj može opstati samo na redu. Zašto se širi i zašto je proširen nered? Upravo zbog toga što je malo onih koji se bore protiv nereda. Kaže Uzvišeni: ''Da Allah ljude jedne drugima ne suzbija nered bi se po zemlji proširio''(el-Bekare 251). To znači ako ne bude onih mumina koji će suzbijati nered onda će se proširiti svaka vrsta nevaljaštine. Ako se mumini ne budu međusobno potpomagali kao što vidima da se pomažu zločinci po Alahovoj definiciji zločina oni koji nered čine na ovoj zemlji, koji krše njegove zakone koji se suprotstavljaju pravdi i istini, istinskoj vjeri, Allahov hukm je jasan i on je spomenut na kraju sure El-Enfal (ajet 73).'' Ako to ne učinite'' tj. Da jedni drugima budete prisni prijatelji čisti, čvrsti mumini koji se međusobno potpomažu'' biće fitna na zemlji'', što je protumačeno kao kufr i širk (nevjerovanje) i mnogoboštvo, svakakve neispravne ideologije, vjerovanja i uvjerenja,''I veliki nered''.Znači, nužno je i potrebno da ima onih i to u dovoljnom broju, koji će zastupati vrhovni interes islama kao što vidimo druge da pod interesom svoje nacije, svojih ekonomskih zahtjeva i potreba kako ih nazivaju, ruše sve principe i tlače cijele narode.


Dok ne bude tih mumina koji će nositi barjak islama, koji će čvrstoširiti ovu vjeru i stajati iza njihovih principa u njihovoj odbrani dešavaće se ono što se upravo nama ovoj generaciji dešava. Allahovi zakoni se ne mjenjaju a od Allahovih zakona je i hadis koji nam spominje Resululah, sallallahu alejhi ve sellem, od Abdulaha ibn Omera, bilježi ga ibn Madže a spominje ga i šejh Albani da je od hadisa koji su prihvaćeni, gdje kaže Resululah, sallallahu alejhi ve sellem: ''Petero kada budete time iskušani zadesiće vas zlo, neće biti hajra da vas Allah sačuva od toga''. Pa spominje od tih pet stvari,'' Neće se među jednim narodom nikada pojaviti nemoral tako da ga javno poćnu činiti a da ih neće zadesiti kolera i bolesti koje nisu bile među njihovim precima koji su prošli, i neće nikada zakidati na vagi tj. varati jedni druge, nepravedni biti međusobno a da im Allah neće dati nerodne godine i neimaštine i nepravdu vladara nad njima, a neće spriječiti davanje zekjata, neće se ustegnuti od davanja zekjata a da im neće biti uskračena kiša a da nije stoke nebi im se nikad dala, neće prekršiti Allahov i Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, ugovor koji je dat ljudima (njih muslimana sa drugima) a da im Allah neće poslati protiv njih neprijatelja od drugih, koji će uzeti jedan dio zemlje od njih na kojoj su oni boravili i vladali, a kada njihovi prvaci, njihovi predvodnici ne budu sudili, ne budu vladali po Allahovoj knjizi i davali prioritet onome što je Allah objavio, onda će Allah dati da se međusobno uništavaju, da rade jedni protiv drugih, da zamrznu jedni druge, da postanu međusobni neprijatelji''. Sve je to od fesada koji se širi i proširio na zemlji i ne može se uspostaviti red osim pokornošću Uzvišenom Stvoritelju, subhanehu ve te'ala.

Molimo Uzvišenog, subhanehu ve te'ala, da pomogne iskrene mumine, da učvrsti pravu skupinu koja se drži njegovih zakona. Amin
 
  Svega je posjetilo 258799 visitatori (1071578 hits) qui!  
 
=> Vuoi anche tu una pagina web gratis? Clicca qui! <=
©2008- 2012 studio-tewhid.it.gg